Проект: “Въздействие на антропогенния фактор върху предоставянето на екосистемни услуги от високопланински райони в Рила”