Публична защита на дисертационен труд – Ели Димитрова Павлова-Трайкова

Докторант на самостоятелна подготовка: Ели Димитрова Павлова-Трайкова

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Оценка на факторите и риска от ерозия във водосбора на река Джерман“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Дата и място на защитата: 15.04.2020 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация може да намерите ТУК