ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

logo

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на

инж. Язина Хелал Белуми, докторант на самостоятелна подготовка към Института за гората при БАН по научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“ .

Секция: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“

Тема на дисертацията: „Проучване на ресурсите на розмарин (Rosmarinus officinalis L.) в масива на Орес – Бени Имлул, Алжир и възможности за експлоатация

Научeн консултант: доц. д-р Мария Стоянова

Научно жури (назначено със Заповед на Директора № РД-15-218/09.09.2015 г.):
1. проф. дсн Христо Цаков – председател (ИГ-БАН)
2. доц. д-р Димитър Стоянов (ЛТУ, пенсионер)
3. доц. д-р Мария Стоянова (ИГ-БАН)
4. доц. д-р Христо Стойков (ИГ-БАН, пенсионер)
5. доц. д-р Йорданка Ганева (СУ, пенсионер)

Дата и място на защитата: 17.11.2015 г., 11:00 ч., Заседателна зала „акад. Б. Стефанов“ на ИГ-БАН, бул. „Кл. Охридски“, 132

Материали по защитата:
Автореферат
Рецензия – проф. дсн Христо Цаков
Рецензия – доц. д-р Димитър Стоянов
Становище – доц. д-р Мария Стоянова
Становище – доц. д-р Христо Стойков
Становище – доц. д-р Йорданка Ганева