ОБЯВА

Публична защита на дисертационен труд

за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на

инж. Йонко Добринов Додев, докторант на самостоятелна подготовка към Института за гората при БАН, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология).

Секция: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“

Тема на дисертацията:  ”Еколого-лесовъдска характеристика на горите от Carpinus orientalis Mill. в Етрополска Стара планина и възможности за устойчивото им стопанисване”

Допълнителна информация