Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в Институт за гората – БАН

Институтът за гората при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12.06.2019 г. от 10:00 часа в зала “Акад. Борис Стефанов” на ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: 

“Дендрохронологичен анализ на гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) по северните склонове на Стара планина” (научна специалност „Екология и опазване на екосистемите)

на Димитър Петров Димитров, докторант на самостоятелна подготовка в НСЗ “Горска екология”

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката и са публикувани на интернет страницата на ИГ-БАН.