ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

Докторант на самостоятелна подготовка: Анелия Ангелова Димитрова
СНЗ: „Горска генетика, физиология и култури“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Създаване и отглеждане на енергийни култури от върба (Salix viminalis rubra) в България“ (научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“)

Научни консултанти: доц. д-р Кънчо Калмуков и доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова
Научно жури (Заповед на директора на Институт за гората № РД-15-382/25.07.2019 г.):

  1. доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – председател
  2. акад. Александър Александров (БАН) – рецензент
  3. проф. д-р Милко Милев (ЛТУ) – рецензент
  4. проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ)
  5. доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ-БАН)

Дата и място на защитата: 06.11.2019 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.