Публична защита на дисертационен труд на Петър Илиев Димов

Редовен докторант: маг. Петър Илиев Димов

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Възможности за дистанционно определяне на параметри на структурата на дървостоите“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

Научен ръководител: проф. д-р Цветан Златанов

Дата и място на защитата: 18.05.2020 г. (понеделник) от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация може да намерите ТУК