Публична защита на дисертационен труд

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД
за получаване на образователна и научна степен “доктор”

Редовен докторант от ИГ-БАН: Гергана Иванова Заемджикова

Секция: “Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна”

Тема на дисертацията: „Видов състав и биоекологични особености на листозавивачките (Lepidoptera: Tortricidae) по Quercus spp. в Софийски район“, шифър 40406

Научeн ръководител: проф. дсн Пламен Борисов Мирчев

Научно жури (назначено със Заповед на Директора № РД-15- 324/24.11.2014 г.):
1. проф. дсн Пламен Мирчев (ИГ-БАН)
2. проф. дсн Георги Георгиев (ИГ-БАН)
3. проф. д-р Георги Цанков (пенсионер)
4. доц. д-р Ньонка Велчева (пенсионер)
5. доц. д-р Здравко Хубенов (НПНМ-БАН)

Дата и място на защитата: 12.02.2015 г., 13:00 ч., Заседателна зала “акад. Б. Стефанов” на ИГ-БАН, бул. “Кл. Охридски”, 132

Материали по защитата:
Автореферат (на български език) с резюме (на английски език)
Рецензия – проф. дсн Георги Георгиев
Рецензия – доц. д-р Ньонка Велчева
Становище – проф. д-р Георги Цанков
Становище – доц. д-р Здравко Хубенов
Становище – проф. дсн Пламен Мирчев