Работна среща по проект Soil Erosion and Torrential Flood prevention: curriculum development at the universities of Western Balkan countries (SETOF)

В периода 12-13.05.2022 г. Институт за гората беше домакин на работна среща по проект  Soil Erosion and TOrrential Flood prevention: curriculum development at the universities of Western Balkan countries (SETOF) по програма ERASMUS+, по който е партньор. В срещата взеха участие 20 преподаватели от университети и институти в Сърбия, Босна и Херцеговина, и Италия. Основна цел на посещението беше запознаване с лесовъдското образование в България и програмите, които включват предмети, свързани с ерозия на почвата и защита от порои.

През първия ден, участниците посетиха Лесотехнически университет (ЛТУ), къде имаха възможност да се запознаят с учебните програми в бакалавърска и магистърска степен на университета, запознаха се и с част от материалната база, посещавайки библиотечно-информационния център на ЛТУ и различни специализирани учебни зали и лаборатории за обучение на студенти.

Втората част от събитието се осъществи в Институт за гората – БАН, където чл.-кор. дн Георги Георгиев – Директор на Института запозна участниците с дългогодишната история на лесовъдските изследвания в България. Водещи учени от отделни научни направления представиха нови методи за оценка на екосистемните услуги, част от които е ерозията на почвата и рискът от наводнения, както и резултати от дългогодишни изследвания в екологичните стационари на Иститута.

През втория ден участниците посетиха водосбор Сапаревски дол (ДГС Дупница), където се запознаха с българския опит в укрепяване на поройни водосбори чрез хидротехнически съоръжения и противоерозионни култури.