Редовен конкурс за прием на докторанти в Институт за гората – БАН за учебната 2023-2024 г.

В съответствие с Решение №441 на МС от 22.06.2023 г. и публикация в Държавен вестник, се обявява редовен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за редовни и задочни докторантури по следните научни специалности:

  1. Екология и опазване на екосистемите – 1 (една) редовна – по професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование „Природни науки и математика“.
  2. Почвознание1 (една) редовна по професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  3. Горски култури, селекция и семепроизводство 1 (една) задочна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  4. Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите 1 (една) редовна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  5. Лесовъдство, вкл. Дендрология 1 (една) редовна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  6. Лесоустройство и таксация 1 (една) редовна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

Необходими документи:

1. Молба до Директора на Институт за гората – БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.

2. Автобиография;

3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;

5. Медицинско свидетелство;

6. Свидетeлство за съдимост;

7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

8. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Изпитите ще се проведат:
– по специалността от 04.12.2023 г. до 08.12.2023 г.
– по чужди езици от 11.12.2023 г. до 15.12.2023 г.

Изисквания: Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Срок за подаване на документите в деловодството на Институт за гората: от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г.

Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Деловодството на Институт за гората – БАН, София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
За контакти: тел.: 0878230174; margaritageorgiev@gmail.com