СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,
на 26 Ноември 2013 година в Институт за гората при Българската академия на
науките, гост-лектор проф. д-р Джовани Пасиони от Университета в Акуила, Италия,
ще проведе научен семинар с практикум на тема:
„Микоризна симбиоза: Типове микориза (морфология, екология, физиология);
Приложения в горското и селското стопанство; Трюфелно стопанство“
Семинарът е организиран в рамките на програма ЕРАЗЪМ и включва 3 часа лекции и 2 часа
упражнения.
Семинарът започва в 9.30 ч. и завършва в 15.00 ч.
Целевата група участници са докторанти, пост-докторанти и млади учени.
За контакт и записване:
проф. д-р Мария Соколовска, научен секретар при ИГ-БАН, e-mail: mariagrozeva@abv.bg
доц. д-р Миглена Жиянски, e-mail: zhiyanski@abv.bg