Институтът за гората при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 6 декември 2021 г. (понеделник), от 10:00 ч., ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Щамове на Cryphonectria parasitica в България и възможности за биологична борба с патогена“ 

(научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

на редовен докторант Ева Илиева Филипова


секция “Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна”


Научен ръководител: проф. д-р Маргарита Георгиева

Научен консултант: доц. д-р Кирил Василев

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на Институт за гората (ТУК).