Kонкурси за длъжност “главен асистент”

Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“;

Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, информатика и математика,
професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на околната среда“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Горска екология“.

Обявата е със срок 2 /два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 62 /27.07.2018 г.

Документи се приемат в Институт за гората, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132.

Деловодство: тел.: (02) 962-04-47; Научен секретар: margaritageorgiev@gmail.com; 087 823 0174

Документи:
1. Публикация в „Държавен вестник”, бр. 62 /27.07.2018 г

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.

В бр. 58/13.07.2018 г. на Държавен вестник е публикувана обявата с конкурс на Българска академия на науките за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г. в съответствие с Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г.В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация. В тази конкурсна сесия, ИБЕИ-БАН има заявени общо 3 редовни и 1 задочна докторантури в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

– Горски култури, селекция и семепроизводство – 2 бр. редовни и 1 бр. задочна докторантури
– Лесовъдство вкл. Дендрология – 1 бр. редовна докторантура.

Информацията е обявена и на сайта на Центъра за обучение при БАН.

Документи:
1. Обява конкурс
2. Приложение 1: Списък със специалностите
3. Публикация в държавен вестник бр. 58/13.07.2018 г.

Конкурс за доцент

Конкурс, обявен в бр. 35/24.04.2018 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесоустройство и таксация“ за нуждите на секция „Лесовъдство
и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Ивайло Иванов Марков

Повече информациq: ТУК

Конкурс за главен асистент

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция
„Лесовъдство и управление на горските ресурси“ към Институт за гората – БАН.
Кандидат по конкурса: ас. д-р Пламен Станков Глогов

Повече информация: ТУК