Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 46/01.06.2021 г. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg.

Документи се подават в срок до 01.08.2021 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.

На основание Заповед № I-36 от 08.02.2021 г. на Председателя на БАН, Институтът за гората – БАН обявява допълнителен конкурс за редовни и задочни докторантури в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

  • Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) редовно обучение;
  • Лесоустройство и таксация – 1 (един) задочно обучение.

Срок за подаване на документите: от 12.03.2021 г. до 12.05.2021 г. в  Деловодството на Институт за гората – БАН на адрес гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. За справки – forestin@bas.bg, тел. 0878230174.

Read More…

Публична защита на дисертационен труд – доц. д-р Ивайло Иванов Марков

доц. д-р Ивайло Иванов Марков

НСЗ: Лесовъдство и управление на горските ресурси, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Изследвания по оценка на горите в Република България“

Област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, Професионално направление 6.5. Горско стопанство, Научна специалност Лесоустройство и таксация

Дата и място на защитата: 25.03.2021 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София
Повече информация ТУК

Конкурси за заемане на академични длъжности

В бр. 12/12.02.2021 г. на Държавен вестник е публикувана обява на Институт за гората при БАН за следните нови конкурс за заемане на академични длъжности:

  • един конкурс за “доцент” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите за нуждите на секция Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна;
  • един конкурс за “доцент” в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология за нуждите на секция Лесовъдство и управление на горските ресурси;
  • един конкурс за “главен асистент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Екология и опазване на екосистемите за нуждите на секция Горска екология.

Срок за подаване на документите – 12 април 2021 г. (2 месеца от обнародването в Държавен вестник). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилник за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg.

Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в Деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, гр. София 1756.