Институтът за гората при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 4 октомври 2021 г. (понеделник), от 10:00 ч., ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Разпространение, вариабилност и здравословно състояние на видове от род Ulmus в Северна България” (научна специалност “Горски култури, селекция и семепроизводство”)

на Николай Янчев Стоянов

докторант на самостоятелна подготовка в секция “Горска генетика, физиология и култури”

Научени консултанти: акад. Александър Александров

                                          доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на Институт за гората (ТУК).

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г.

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА – БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС

За редовен прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение №437 на МС от 02.06.2021 и публикация в Държавен вестник, бр. 61/23.07.2021 г. , в професионално направление 6.5. Горсо стопанство по следните научни специалности:

1. “Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите” – 1 (един) редовен докторант.

2. „Лесоустройство и таксация“ – 1 (един) редовен докторант.

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г., кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса.

Read More…

Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 46/01.06.2021 г. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg.

Документи се подават в срок до 01.08.2021 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.

На основание Заповед № I-36 от 08.02.2021 г. на Председателя на БАН, Институтът за гората – БАН обявява допълнителен конкурс за редовни и задочни докторантури в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

  • Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) редовно обучение;
  • Лесоустройство и таксация – 1 (един) задочно обучение.

Срок за подаване на документите: от 12.03.2021 г. до 12.05.2021 г. в  Деловодството на Институт за гората – БАН на адрес гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. За справки – forestin@bas.bg, тел. 0878230174.

Read More…