Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност„доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология за нуждите на секция Горска генетика,физиология и култури, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“(бр. 29/31.03.2023 г.). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg., раздел конкурси, нормативни документи.
Документи се подават в срок до 17:00 ч. на 31.05.2023 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132.
Справки: Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).
31.03.2023 г.

Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2022-2023 г.

На основание заповед I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за редовни докторантури по следните научни специалности:

  1. Почвознание – 1 (един) по професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  2. Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
  3. Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

Необходими документи:

• Молба за участие в конкурса до Директора на Институт за гората (посочва се специалността, формата на докторантурата и чуждия език, по който кандидатът ще държи изпит).
• Автобиография.
• Диплома/Удостоверение за завършена магистратура.
• Медицинско свидетелство.
• Свидетелство за съдимост.
• Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област.
• Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лв.
• Декларацията по § 5 от допълнителните разпоредби на ПМС 90/2000 г.

Изпитите ще се проведат:
– по специалността от 12.06.2023 г. до 16.06.2023 г.
– по чужди езици от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността – средна оценка о писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 01.10.2023 г.

Срок за подаване на документите в деловодството на Институт за гората: от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Деловодството на Институт за гората – БАН, София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
За контакти: тел.: 0878230174; e-mail: forestin@bas.bg; margaritageorgiev@gmail.com

Защита на дисертационен труд – ас. Лора Георгиева Стоева

Редовен докторант: ас. Лора Георгиева Стоева

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Регулиращи екосистемни услуги от горите в Рила за оценка на тематична въглеродна сметка за природен капитал“ (научна специалност Екология и опазване на екосистемите)

Научен ръководител: проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-526 от 16.12.2022 г.):

Председател: проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски (ИГ-БАН)

Членове:
проф. д-р Мария Грозева Соколовска (ИГ-БАН)
проф. д-р Марияна Костадинова Николова (НИГГГ-БАН)
доц. д-р Светла Вълева Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)
доц. д-р Биляна Богомилова Борисова (СУ „Климент Охридски“) Дата и място на защитата: 15.03.2023 г. (сряда) от 10:30 ч., в Заседателна зала
„акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един за нуждите на секция Горска екология, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 103/24.12.2022 г.). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората  https://fri.bas.bg., раздел конкурси, нормативни документи.

Документи се подават в срок до 17:00 ч. на 24.02.2023 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).