Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в Институт за гората – БАН

Институт за гората при Българска академия на науките, с решение на Научен съвет (Протокол №7/29.09.2023 г.), обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ – 2 (два) броя в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветиранарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите, за нуждите на секция Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна.

Условия и документи за кандидатстване:

 1. Заявление до Директора на Институт за гората за допускане до участие в конкурса.
 2. Мотивационно писмо.
 3. Автобиография по европейски образец.
 4. Нотариално заверено копие на диплома за завършена магистърска степен в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветиранарна медицина и приложението към него (минимален успех – мн. добър 4.50).
 5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива).
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Свидетелство за съдимост.

Документите се представят в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

Срок за подаване на документите 17.00 ч. на 30.10.2023 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

За справки: Научен секретар на Институт за гората – БАН, тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com.

Редовен конкурс за прием на докторанти в Институт за гората – БАН за учебната 2023-2024 г.

В съответствие с Решение №441 на МС от 22.06.2023 г. и публикация в Държавен вестник, се обявява редовен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за редовни и задочни докторантури по следните научни специалности:

 1. Екология и опазване на екосистемите – 1 (една) редовна – по професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование „Природни науки и математика“.
 2. Почвознание1 (една) редовна по професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
 3. Горски култури, селекция и семепроизводство 1 (една) задочна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
 4. Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите 1 (една) редовна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
 5. Лесовъдство, вкл. Дендрология 1 (една) редовна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
 6. Лесоустройство и таксация 1 (една) редовна по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
Read More…

Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност„доцент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,по професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология за нуждите на секция Горска генетика,физиология и култури, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“(бр. 29/31.03.2023 г.). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg., раздел конкурси, нормативни документи.
Документи се подават в срок до 17:00 ч. на 31.05.2023 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132.
Справки: Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).
31.03.2023 г.

Допълнителен конкурс за докторанти за учебната 2022-2023 г.

На основание заповед I-49/23.02.2023 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник се обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022/2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за редовни докторантури по следните научни специалности:

 1. Почвознание – 1 (един) по професионално направление 6.1. „Растениевъдство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
 2. Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.
 3. Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) по професионално направление 6.5. „Горско стопанство“, област на висше образование „Аграрни науки и ветеринарна медицина“.

Необходими документи:

• Молба за участие в конкурса до Директора на Институт за гората (посочва се специалността, формата на докторантурата и чуждия език, по който кандидатът ще държи изпит).
• Автобиография.
• Диплома/Удостоверение за завършена магистратура.
• Медицинско свидетелство.
• Свидетелство за съдимост.
• Документи, удостоверяващи интереси и постижения на кандидата в съответната научна област.
• Фактура на Центъра за обучение за внесена такса в размер на 30 лв.
• Декларацията по § 5 от допълнителните разпоредби на ПМС 90/2000 г.

Изпитите ще се проведат:
– по специалността от 12.06.2023 г. до 16.06.2023 г.
– по чужди езици от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г.

Изисквания:

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността – средна оценка о писмения и устния изпит най-малко много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 01.10.2023 г.

Срок за подаване на документите в деловодството на Институт за гората: от 14.03.2023 г. до 12.05.2023 г. Документи за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Деловодството на Институт за гората – БАН, София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
За контакти: тел.: 0878230174; e-mail: forestin@bas.bg; margaritageorgiev@gmail.com