Конкурс за главен асистент, обявен в бр. 103/12.12.2023 г. на ДВ

Професионално направление 4.3. Биологически науки
Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите“ за нуждите на секция „Горска екология“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: ас. д-р Лора Георгиева Стоева
Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората – БАН № РД-15-55/07.02.2024 г.)

Повече информация ТУК

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023-2024 г.

В съответствие с Решение № 441 на Министерския съвет от 22.06.2023 г. и публикация в Държавен вестник бр. 19/05.03.2024 г., Институт за гората – БАН обявява конкурс за докторантури в професионално направление: 

4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) – 1 редовно и 1 задочно обучение

6.5. Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство) – 1 задочно обучение

6.5. Горско стопанство (Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите) – 3 задочно обучение

6.5. Горско стопанство (Лесовъдство, вкл. Дендрология) – 1 задочно обучение

6.5. Горско стопанство (Лесоустройство и таксация) – 1 редовно обучение

Срок за подаване на документите: два месеца от 05.03.2024 г.

Read More…

Защита на дисертационен труд – ас. Севдалин Вергилов Белилов

Задочен докторант: ас. Севдалин Вергилов Белилов

НСЗ: Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Насекоми-ксилофаги по видове от род Pinus и въздействието им за съхненето на култури в Ихтиманска Средна гора“ (научна специалност Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите)

Повече информация можете да намерите в секция КОНКУРСИ/Защита на дисертации или използвате този линк

Конкурси доцент и главни асистенти

Институтът за гората – БАН, София, обявява следните конкурси за академични длъжности: 

доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство, вкл. Дендрология“ – един;

главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един; 

главен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесоустройство и таксация“ – един,  всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 103/12.12.2023 г. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg., раздел конкурси, нормативни документи.
Документи се подават в срок до 17:00 ч. на 12.02.2024 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132. Справки: Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).