Финална конференция по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”Финална конференция

На 27.11.2023 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Финалната конференция по проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с партньори Институт за гората (ИАГ) към Българската академия на науките и Национален университетски център по геопространствени проучвания (НУЦГИТ) към СУ „Св. Климент Охридски“.

На конференцията ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати.

Програма на конференцяита можете да намерите ТУК (PDF 292 KB)