IX-ти научен семинар на Институт за гората

На 11-12 април 2019 г. се проведе традиционният научен семинар на Институт за гората – БАН, посветен на „150 години Българска Академия на Науките“, „80 години от рождението на чл. кор. Боян Роснев“ и „Седмица на гората“. На семинара присъстваха учени и служители от Институт за гората, гости от ДЛС „Витошко-Студена”, ДГС Смолян, инж. агроном Николай Роснев – зам. изп. директор на ЦУ към БАБХ, Лесозащитна станция – София.

Първият ден от семинара се състоя в ДЛС „Витошко-Студена“ с любезното съдействие на инж. Дамян Дамянов – Директор на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград. Официалната част се откри от доц. д-р Маргарита Георгиева – Научен секретар на ИГ-БАН. С приветствени слова и поздравления към колегите и гостите на семинара се обърна доц. д-р Миглена Жиянски – Директор на ИГ-БАН. Чл. кор. Пламен Мирчев връчи посмъртно почетна грамота в знак на признателност за дългогодишната работа и научни приноси на чл. кор. Боян Роснев, която беше приета от членовете на семейството му.

Програмата продължи с пленарни сесии, на които се представиха 19 доклада и 6 постера, с информация за научно-изследователската работата на учените и докторантите на ИГ-БАН.

На Кръгла маса беше популяризирана Националната научна програма “Околна среда” и представен напредъкът по работен пакет РП I.1.4 Въздействие на климатичните промени върху горските екосистеми, изпълнявани от експерти от Институт за гората.

Вторият семинарен ден се проведе в сградата на Института като бяха изнесени 19 доклада, насочени към различни изследвания и иновативни подходи в горските територии.