Kонкурси за длъжност “главен асистент”

Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Горска генетика, физиология и култури“;

Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, информатика и математика,
професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на околната среда“ – 1 /един/ брой за нуждите на секция „Горска екология“.

Обявата е със срок 2 /два/ месеца от обнародването в „Държавен вестник”, бр. 62 /27.07.2018 г.

Документи се приемат в Институт за гората, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” № 132.

Деловодство: тел.: (02) 962-04-47; Научен секретар: margaritageorgiev@gmail.com; 087 823 0174

Документи:
1. Публикация в „Държавен вестник”, бр. 62 /27.07.2018 г