ОБЯВА

Института за гората към БАН отдава под наем помещения, подходящи за дърводелска работилница и складови помещения.

За контакти и информация: Институт за гората-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски” №132. Телефон: 0888 64 94 81

ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Модели за растеж, строеж и регулиране на гъстотата на горските култури”

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Татяна Василева Станкова на 12 февруари 2014 год. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Института, зала „Акад. Мако Даков”, бул. Кл. Охридски №132.

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

Конкурс, обявен в брой 69 на Държавен вестник от 6 август 2013 г., за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство”, за нуждите на секция «Горска генетика, физиология и култури» към ИГ-БАН

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Татяна Василева Станкова

Научно жури:

  1. доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) председател, рецензент
  2. проф. дсн Цвета Найденова (пенсионер), рецензент
  3. проф. дсн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН)
  4. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
  5. проф. д-р Иван Илиев (ЛТУ)
  6. доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)
  7. доц.дсн Румен Добрев (ИГ – БАН)

Материали по процедурата:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.01.2013 г. от 13:30 в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. Кл. Охридски 132, София

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,
на 26 Ноември 2013 година в Институт за гората при Българската академия на
науките, гост-лектор проф. д-р Джовани Пасиони от Университета в Акуила, Италия,
ще проведе научен семинар с практикум на тема:
„Микоризна симбиоза: Типове микориза (морфология, екология, физиология);
Приложения в горското и селското стопанство; Трюфелно стопанство“
Семинарът е организиран в рамките на програма ЕРАЗЪМ и включва 3 часа лекции и 2 часа
упражнения.
Семинарът започва в 9.30 ч. и завършва в 15.00 ч.
Целевата група участници са докторанти, пост-докторанти и млади учени.
За контакт и записване:
проф. д-р Мария Соколовска, научен секретар при ИГ-БАН, e-mail: mariagrozeva@abv.bg
доц. д-р Миглена Жиянски, e-mail: zhiyanski@abv.bg