Сн. 4. Диккусия относно разликите в ползването в Австрия и България