Отличие за ас. Михаела Христова за най-добре представен постер на Четвъртиинтердисциплинарен докторантски форум, организиран от БАН

Oт 16 до 19 май 2023 г. в хотел „Спартак“ в Сандански се проведе Четвъртият интердисциплинарен докторантски форум с международно участие. Събитието бе организирано от Център за обучение към Българска академия на науките и Кариерен център към ЦО-БАН. По традиция, най-добрите разработки на участниците бяха отличени от Научно жури. Задочният докторант ас. Михаела Христова с научен ръководител проф. д-р Маргарита Георгиева беше наградена за представения постер на тема: Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Hohn. on Platanus species in Bulgaria. Директорът на Центъра за обучение на БАН чл.-кор. дбн Евдокия Пашева награди участниците със сертификати за най-добре представени постери и презентации.