Защита на дисертационен труд – Димитър Насков Димитров

Докторант на самостоятелна подготовка: Димитър Насков Димитров

НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Повреди върху буков подраст при извеждане на възобновителни сечи в Стара планина“ (научна специалност Лесовъдство вкл. Дендрология)

За повече информация ТУК