Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”

на основание Заповед РД 15-109/01.03.2023 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за

5 бр. Специалисти, както следва:

3 броя Лесоинженер

2 броя Еколог

Специалиститите ще работят по изпълнение на Дейност 2 от проекта “Изпълнение на мерки за насърчаване на спорадична паша по параметър “Бъдещи перспективи” за природни местообитания 4070 и 5130″, Поддейност 2.5., етап 2.5.1 Работа с отговорни институции и етап 2.5.2. Организиране на обучения за работа по превенция на пожари в целевите територи

Специалиститите ще бъдат ангажирани на допълнителен трудов договор на 4-часов работен ден, за период от 4 месеца считано от 01.04.2023 год.
Задълженията и функциите на специалистите включват:
Участва в работата с отговорни институции във връзка с изграждането на реален модул на система за превенция на горски пожари в защитени зони 4070 и 5130.
Участва в организацията на обучения за работа с Методика по оценка на риска от поява на природни пожари и практическото използване за определяне на уязвими зони от поява на горски пожари
Участва в популяризирането на резултати от проекта, осигурявайки научна експертиза в сферата на лесовъдството и горското стопанство и практическа ефективност от предприети мерки за минимизиране появата на природни пожари на местно, регионално и национално ниво.
Комуникация и провеждане на срещи с отговорни институции и обмяна на информация, свързана с конкретните действия, необходими за превенция на пожари в зоните и реакция при настъпване на пожар.

Изисквания към кандидатите за позиции „Лесоинженер“ и „Еколог“: завършено висше образование;ОКС „Бакалавър“ в областта на „Аграрни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“; задълбочена експертиза по растениевъдство, животновъдство, екология, горско стопанство; изготвяне на документи с популярен характер, базирани на научно-обосновани подходи и методи; участие в проекти; добро владеене на английски език; работа със специализиран софтуер за презентации; отлични интернет умения или отлични презентационни умения или опит в публичност и визуализация на проекти или опит в изпълнение на проекти, финансирани по ОП или опит при провеждане на обучения и информационни кампании.

Необходими документи:

1. Заявление – свободен текст

2. Автобиография

3. Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,

4. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област – трудова книжка (когато е приложимо), др.

5. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Срок за подаване на документите – 10.03.2023 г. в деловодството на Институт за гората – БАН

За допълнителна информация: проф. д-р Миглена Жиянски, р-л на проекта, тел. 0876298118, e-mail: zhiyanski@abv.bg

С одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване на 14.03.2023 г. от 10.30 ч. в зала „Акад. Мако Даков“ в сградата на Институт за гората – БАН.