Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.

На основание Заповед № I-42 от 16.02.2022 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, Институтът за гората – БАН обявява допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

  • Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) редовно обучение;
  • Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) редовно обучение;
  • Лесоустройство и таксация – 1 (един) редовно обучение.

Цялата информация можете да намерите в секция Конкурси за докторанти