Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в Институт за гората – БАН

Институт за гората при Българска академия на науките, с решение на Научен съвет (Протокол №2/30.03.2022 г.), обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветиранарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност Лесоустройство и таксация за нуждите на секция Лесовъдство и управление на горските ресурси.

Условия и документи за кандидатстване:

  1. Заявление до Директора за допускане до участие в конкурса.
  2. Мотивационно писмо.
  3. Автобиография по европейски образец.
  4. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование – магистърска степен по горско сторанство, с приложението към него (минимален успех – мн. добър 4.50).
  5. Удостоверение по чл. 14 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше учебно заведение.
  6. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива).
  7. Медицинско свидетелство.
  8. Свидетелство за съдимост.

Срок за подаване на документите 17.00 ч. на 04.05.2022 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

За справки: Научен секретар на Институт за гората – БАН, тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com.