Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.

На основание Заповед № I-36 от 08.02.2021 г. на Председателя на БАН, Институтът за гората – БАН обявява допълнителен конкурс за редовни и задочни докторантури в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

 • Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) редовно обучение;
 • Лесоустройство и таксация – 1 (един) задочно обучение.

Срок за подаване на документите: от 12.03.2021 г. до 12.05.2021 г. в  Деловодството на Институт за гората – БАН на адрес гр. София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. За справки – forestin@bas.bg, тел. 0878230174.


Необходими документи:

 1. Молба до директора на Институт за гората – БАН, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография.
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея.
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Медицинско свидетелство за участие в конкурса.
 6. Свидетелство за съдимост.
 7. Декларация по § 5 от доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. – само за редовните докторанти.
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 9. Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж.

Изпитите ще се проведат, както следва:

 • по специалността – от 14 до 18.06.2021 г.
 • по чужди езици      – от 21 до 25.06.2021 г.