Защита на дисертационен труд – ас. Лора Георгиева Стоева

Редовен докторант: ас. Лора Георгиева Стоева

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Регулиращи екосистемни услуги от горите в Рила за оценка на тематична въглеродна сметка за природен капитал“ (научна специалност Екология и опазване на екосистемите)

Научен ръководител: проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски

Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората № РД-15-526 от 16.12.2022 г.):

Председател: проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски (ИГ-БАН)

Членове:
проф. д-р Мария Грозева Соколовска (ИГ-БАН)
проф. д-р Марияна Костадинова Николова (НИГГГ-БАН)
доц. д-р Светла Вълева Братанова-Дончева (ИБЕИ-БАН)
доц. д-р Биляна Богомилова Борисова (СУ „Климент Охридски“) Дата и място на защитата: 15.03.2023 г. (сряда) от 10:30 ч., в Заседателна зала
„акад. Борис Стефанов“ в Институт за гората – БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.
Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.