Конкурси доцент и главни асистенти

Институтът за гората – БАН, София, обявява следните конкурси за академични длъжности: 

доцент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство, вкл. Дендрология“ – един;

главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един; 

главен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесоустройство и таксация“ – един,  всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 103/12.12.2023 г. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg., раздел конкурси, нормативни документи.
Документи се подават в срок до 17:00 ч. на 12.02.2024 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132. Справки: Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).