Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – двама за нуждите на секция Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 63/06.08.2022 г.). Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg.

Документи се подават в срок до 17:00 ч. на 06.10.2022 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).