Лекция-беседа „Жлезистата слабонога – красива и опасна”

Лекция-беседа на тема „Жлезистата слабонога – красива и опасна” по проект КП-06-ПМ-31/1/2019 „Проучване на разпространението на  и въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина“, финансиран от Фонд Научни изследвания

Жлезистата слабонога (Impatiens glandulifera Royale) e един от най-атрактивните чужди растителни видове от нашата флора. Със своята внушителна височина от 2,5 m и едри фуниевидни цветове, обагрени във виолетово, розово и бяло, тя привлича погледа и се откроява сред другите цветя в градината. Но не се подлъгвайте от очарователното излъчване или от плахостта, която крие името ѝ. Освен ценно декоративно растение, жлезистата слабнога е сред най-опасните инвазивни чужди видове в Европа. Царството ѝ са поречията на реките, където тя постепенно измества местните растения и влошава местообитанията, намалявайки биоразнообразието в тях, предизвиквайки наводнения и брегова ерозия.

Във връзка с разпространението и негативното въздействие на това растение, екип от учени от Института за гората – БАН ще изнесе поредица от лекции – беседи сред местни общности от населени места, в близост до които се разпространява. Лекциите са част от мерките за информираност и превенция предвидени по проект „Проучване на разпространението на  и въздействието на инвазивния чужд вид Impatiens glandulifera Royale върху естествените местообитания в дефилето на р. Искър между Плана и Лозенска планина“ КП-06-ПМ-31/1, финансиран от Фонд Научни изследвания, 2019 г. с ръководител гл. ас. д-р Пламен Глогов. 

Встъпителната лекция на тема „Жлезистата слабонога – красива и опасна” ще бъде представена в следните населени места:

– с. Долни Окол, на 30.07.2020 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на кметството;

– с. Панчарево, на 04.08.2020 г. от 17:30 ч. в салона на НЧ „Виделина”;

– с. Железница, на 10.08.2020 г. от 17:30 ч. в салона на НЧ „Пробуда-1926”;

– с. Долни Пасарел, на 20.08.2020 г. от 17:30 ч. в салона на НЧ „Просвета-1929”

– гр. Самоков, на 30.08.2020 г. от 17:30 ч. в залата на ДГС Самоков. Целта на лекцията е да запознае местните жители с проблема, свързан с контрола на разпространението на инвазивните чужди видове, и в частност – Impatiens glandulifera, по поречието на р. Искър и нейните притоци. В процеса на събеседване се надяваме да получим обратна връзка от гостите на събитието за пътищата на ирадиация и подходящи мерки за ограничаване на вида, съобразени с местните традиции и порядки.

Download : Брошура Impatiens glandulifera