Лекция от експерт на Институт за гората – БАН на тема „Младежите в помощ на природата” по проект „FOREST” на програма Interreg-ИППТГС България – Сърбия 2014-2020 г.

На 10 май 2023 г. доц. д-р Пламен Глогов от Института за гората – БАН представи лекция на тема „Младежите в помощ на природата” в салона на Народно читалище „Добри Чинтулов – 1935”. Лекцията е продължение на дейностите, реализирани по проект „За всеки спасил дърво“ (FOREST), осъществен в периода 2019-2021 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. Целта на лекцията беше да запознае местната общност, и в частност младежите, със следните теми:

  • Прилагане на Дългосрочна стратегия за ангажиране на младите хора в изпълнението на дейности, свързани с опазването на природата.
  • Демонстрация на Съвместната база данни, създадена по проект FOREST, за свободно качване от младежи – природолюбители на местоположение, снимки и др. на растения, животни, гъби и хабитати.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е единствена отговорност на Институт за гората – БАН и не може по никакъв начин да отрази мнението и вижданията на ЕС или Управляващия орган за Програмата.