Международната конференция “Гори без граници”

Международната конференция по повод 95 години Институт за гората при Българска академия на науките се състоя в периода 19-21 октомври 2023 г. в Гранд Хотел Астория. Конференцията премина под надслов “Гори без граници” и обедини водещи учени, изследователи и международни експерти, които споделиха най-новите изследвания, програми и политики в областта на горското стопанство, екологията и екосистемните услуги.

Свалете книга с абстрактите от тук ( PDF 5MB )

На официалното откриване приветствия поднесоха ръководители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Лесотехнически университет, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията “Никола Пушкаров”, Съюза на учените в Бългаия и др. Поздравителни адреси са получени още от Научния секретар на направление “Биоразнообразие, биоресурси и екология” към Българска академия на науките, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН, Аграрен университет, Дирекция “Природен парк Витоша”, Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян, Дирекция “Национален парк Рила”.

Международният форум създаде възможност за обмяна на опит, ползотворни дискусии и бъдещи колаборации. Участие взеха учени от Австрия, Естония, Сърбия, Северна Македония, Гърция, Турция, Германия и Хърватия.

На конференцията бяха представени 63 доклада и 43 постера, разпределени в следните тематични направления: горско стопанство и устойчиво управление на горите; лесовъдство и горски генетични ресурси; горска екология и екосистемни услуги; изменение на климата, горски пожари и природни смущения; контрол на почвата, ерозията и наводненията; здраве и мониторинг на горите; градско горско стопанство, зелена инфраструктура и лесовъдство; дивечова фауна и недървесни горски ресурси; опазване на биоразнообразието; политика за природните ресурси и др.

Последният ден от конференцията протече в района на Копривщица, където участниците от конференията обсъдиха значението на горите при определяне на екосистемните ползи за обществото, с акцент на историческите и културни аспекти на Възрожденския град.

Представителите на ИГ-БАН изказват своята благодарност към институциите, оказали финансова подкрепа на събитието: Фонд “Научни излседвания”; Българска академия на науките, Северозападно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие, Североизточно държавно предприятие, Югозападно държавно предприятие, Южноцентрално държавно предприятие и Югоизточно държавно предприятие.