Обучителен курс в Институт за гората – БАН за Работа със Съвместната база данни по проект FOREST

На 20.02.2020 г. от 11:00 ч. в Института за гората – БАН се проведе Обучителен курс на служителите от Института за Работа със съвместната база данни по проект “За всеки спасил дърво” (FOREST), съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. Курсът съдържаше три модула:

Модул 1. Запознаване с проект FOREST         

Доц. д-р Маргарита Георгиева, координатор на проект “FOREST”, запозна присъстващите с целите и дейностите на проекта. Тя изтъкна важната роля на създадения уебсайт https://cbc-forest.org/ при изпълнението на мерките за публичност и необходимостта от неговото популяризиране сред младите хора. Доц. Георгиева обясни социалните и научни ползи от разработването на Съвместната база данни и Стратегията за ангажиране на младежите в дейности по опазване на околната среда, които са отговорност на Института за гората като партньор по проекта. Тя изрази увереност, че резултатите от тези две дейности ще бъдат използвани в бъдещи проучвания и проектни инициативи с участието на млади хора.

Модул 2.  Представяне на уебсайта на проект FOREST

Гл. ас. д-р Пламен Глогов – технически сътрудник по проекта, и гл.ас. д-р Мира Георгиева – администратор на уебсайта и Съвместната база данни, обясниха концепцията за уебсайта като „лице на проекта” и за възможностите, които той предоставя за популяризиране на резултатите, публикуване на текстове, снимки и филми. Уебсайтът на FOREST е достъпен за публикации, както от младежите-участници по проекта, така и от всеки заинтересован и привлечен от идеята и каузата на проекта.

Техническите особености, свързани с възможностите и функционалностите, които сайтът предоставя бяха представени от инж. Христо Георгиев, представител на SmarEksMedia, изпълнител по договор FOREST 1/27.09.2019 г. за изработката на уебсайта и базата данни. Инж. Георгиев разясни процедурите по регистрация на участниците в сайта и публикуването на подготвените от тях материали. Той сподели, че сайтът набира популярност при търсене в световните бази данни и призова присъстващите към активно използване на възможностите му.

Модул 3. Представяне на Съвместната База Данни

След представянето на уебсайта, фокусът бе насочен към свързаната с него Съвместна база данни. Гл. ас. Пламен Глогов я представи като платформа, работеща с информация в реално време. Нейната цел е събиране, систематизиране и анализ на публикации свързани с конкретни видове, хабитати и екосистеми, направени от младежи, природолюбители и природозащитници. Чрез публикуването на тези данни неспециалистите ще помогнат на учените в установяването на нови находища на видове и проследяване състоянието на  популации и естествени местообитания в трансграничния регион. Инж. Георгиев разясни разликата между участник с публикации в уебсайта и сътрудник на съвместната база данни. Той демонстрира начините за оформяне и изпращане на информацията от потребителите към съвместната база данни и изтъкна важността на администратора при обработката и публикуването на получените данни.

След представянето на отделните модули беше проведена дискусия. Присъстващите на обучението учени изразиха одобрението си по отношение на идеята, визията и изпълнението на уебсайта и готовност за съдействие като сътрудници в попълването на Съвместната база данни. Те направиха някои предложения с оглед подобряване на работата и популяризирането на уебсайта и базата данни в социалните и научни среди.

Проектът „За всеки спасил дърво“ №CB007.2.32.170 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014- 2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ИГ-БАН и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.