ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”

и на основание Заповед № РД-15-135/09.05.2022 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за

5 бр. Специалисти, както следва:

1 брой Агроном, агротехнология и почвознание

1 брой Лесоинженер

1 брой Еколог

2 броя Графичен дизайнер

Специалиститите ще работят по изпълнение на Дейност 3 от проекта “Изпълнение на мерки за насърчаване на спорадична паша по параметър “Бъдещи перспективи” за природни местообитания 4070 и 5130″. Специалиститите ще бъдат ангажирани на трудов договор на 4-часов работен ден, за период от 15 месеца считано от 01.09.2022 год.

Задълженията и функциите на специалистите включват:

1.    Извършване на дейностите, свързани с изпълнението на Дейност 3 от проекта “Изпълнение на мерки за насърчаване на спорадична паша по параметър “Бъдещи перспективи” за природни местообитания 4070 и 5130″:

•    Поддейност 3.1. Разработване на визия, послания, дизайн на материали, вкл. предпечатна подготовка и печат на всички необходими материали за провеждане на информационно-насърчителна кампания;

•    Поддейност 3.2 Провеждане на информационно-насърчителна кампания.

2.    Участие в комуникацията с екипа за управление на проекта с цел подготовката и изпълнението на проектните дейности, когато е необходимо;

3.    Участие в планираните срещи по проекта;

4.    Подготовка на отговори и допълнителна информация, свързани с конкретните възложени дейности по проекта при поискване.

Изисквания към кандидатите за позиции „Агроном, агротехнология и почвознание“, „Лесоинженер“ и „Еколог“: завършено висше образование  ОКС „Бакалавър“ в областта на „Аграрни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“; задълбочена експертиза по растениевъдство, животновъдство, екология, горско стопанство; изготвяне на документи с популярен характер, базирани на научно-обосновани подходи и методи; участие в проекти; добро владеене на английски език; работа със специализиран софтуер за презентации; отлични интернет умения или отлични презентационни умения или опит в публичност и визуализация на проекти или опит в изпълнение на проекти, финансирани по ОП или умения в дизайн на материали за провеждане на кампании или предпечатна подготовка и печат.

Изисквания към кандидатите за позиции „Графичен дизайнер“: завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ в областите „Дизайн на визуалните комуникации“, „Графичен дизайн“, „Изобразително изкуство“ или „Фотография“; да притежава отлични компютърни умения (Microsoft Office – Word, PowerPoint, Photoshop, InDesign и др.), отлични интернет умения или отлични презентационни умения или опит в публичност и визуализация на проекти или опит в изпълнение на публични изяви; опит при изготвяне на документи, визуални материали и дигитални платформи с популярен и друг характер; добро владеене на английски език; работа със специализиран софтуер за предпечат; организиране на събития или опит в провеждане на кампании или предпечатна подготовка и печат.

Необходими документи:

1.     Заявление – свободен текст

2.     Автобиография

3.     Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност,

4.    Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионален опит в посочената област – трудова книжка (когато е приложимо), др.

5. Служебна бележка от работодател (когато е приложимо).

Срок за подаване на документите – 22.08.2022 г. в деловодството на Институт за гората – БАН

За допълнителна информация: проф. д-р Миглена Жиянски, р-л на проекта, тел. 0876298118, e-mail: zhiyanski@abv.bg

С одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване на 25.08.2022 г. от 13.30 ч. в зала „Акад. Мако Даков“ в сградата на Институт за гората – БАН.