ОБЯВА

Институтът за гората при БАН обявява процедура по избор на наематели на помещение  с обща площ от 18 кв. м в сградата на Опитна база по иглолистните гори – Велинград, със седалище и адрес гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 44.

Месечната наемна цена е в размер на левовата равностойност на 3 евро за кв. м без ДДС, или общо левовата равностойност на 54 евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойността не е включен ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 16:00 часа на 29.01.2020 г.

Офертите се представят в деловодството на Института за гората при БАН, гр. София, бул. Климент Охридски 132.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 30.01.2020 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64, проф. дн Георги Георгиев, Зам. директор на Институт за гората.