Поправка на техническа грешка

В бр.46/01.06.2018 г. на Държавен вестник Институтът за гората – БАН прави поправка на техническа грешка в обявление за обявен конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, информатика и математика (ДВ, бр. 35 от 2018 г., стр. 108), като вместо „професионално направление 4.4. Наука за земята“ да се чете: „професионално направление 4.3. Биологически науки“. Срокът за подаване на документите се удължава до 01 август 2018 г. (2 месеца от обнародването на поправката в „Държавен вестник“).
Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на Института. Справки при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, e-mail: margaritageorgiev@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИГ-БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, София.