Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект За всеки спасил дърво (FOREST)

Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект За всеки спасил дърво (FOREST) На 4.10.2019 г. в гр. Ниш, Република Сърбия, се състоя Семинар на тема „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект „За всеки спасил дърво” (FOREST), в който Институт за гората – БАН е партньор, съвместно с Младежко движение за развитие на селските райони в България (гр. Ботевград) и NIIT Society Inovation Center (Ниш, Сърбия).
В събитието взеха участие около 120 човека, сред които 50 младежи от градовете Ниш и Ботевград. Семинарът бе открит от българския консул в Ниш доц. дфн Едвин Сугарев, който поздрави организаторите и участниците за идеята на проекта с думите: „Харесва ми името на Вашия проект: „За всеки, спасил дърво“. Да спасите дърво, означава да спасите и бъдещите хора, които ще разчитат на кислорода, създаден от него, за да дишат и да живеят. Както всички знаете, горите са белите дробове на планетата. Въздухът, който дишаме, и който ни дарява с енергия и жизнена сила, не се дели на наш и ваш, на сръбски и български, за него граница не съществува. Затова е важно младежите в нашите двете страни да спасяват заедно горите, да защитават заедно природата, да заложат заедно тази защита като основна точка в дневния ред на политиците. От тяхната решителност и тяхната енергия зависи бъдещето на света. От младите хора зависи дали ще поемат въздуха с пълни гърди, или ще обитават една изсъхнала и опустошена планета. Длъжни сме да ги разберем, длъжни сме да им помогнем. И аз се надявам, че срещи като настоящата дават повече шансове за техния успех.“.

Представителите на партньорските организации изложиха пред гостите идеята на проекта и ролята на всеки от тях в него. По думите на координаторът от страна на Институт за гората, доц. д-р Маргарита Георгиева, „…Проектът е ценен заради изграждането и развитието на умения и компетентности сред младите хора за опазване на природата, като по този начин в най-голяма степен ще бъдат изпълнени два важни приоритета от Европейската политика: опазването на природата и грижата за развитието на младите хора. Изпълнението на проекта ще допринесе към решаването на редица въпроси в рамките на тези два взаимно допълващи се приоритета”.

Основните теми на семинара бяха свързани с проблемите в горите и възможностите за активно участие на младите хора в тяхното разрешаване. Експертно мнение представиха десет ключови експерта в проекта – лесовъди, еколози, ентомолози, фитопатолози (по равен брой от Сърбия и България). От страна на експертния екип от Институт за гората, бяха представени темите „Климатичните промени и въздействието им върху горските екосистеми”, „Гората – мост към бъдещето на нашите деца”, „Насекомите – приятели или врагове на дърветата“, “Непознатото царство на гъбите”. От проведената дискусия на събитието стана ясно, че проблемите на горите в съседните държави са сходни – неблагоприятни въздействия от климатични промени, съхнене, пожари, снеголоми, ветровали, болести и вредители, незаконна сеч и др.

В заключение беше посочено, че за опазването на природата изключително важна роля имат младите хора, които със своята енергия и ентусиазъм могат и трябва да бъдат движеща сила за изграждане на една зелена култура сред населението. За тази цел, те трябва да бъдат осведомявани, подкрепяни и стимулирани от всички отговорни структури – лесовъдската наука и практика, държавните и неправителствени организации, свързани с опазването на природата.Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ИГ-БАН и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.