УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Във връзка с обявена Публична покана с  УИН номер в РОП 9052052 с предмет “Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми” по проект “За по-дорбро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка на екосистемни услуги”(TUNESinURB), уведомяваме всички заинтересовани лица, че постъпилите оферти ще бъдат отворени и разгледани на 15.04.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на Институт за гората, бул. “Св. Климент Охридски” 132, етаж 2, от комисия в състав, определен от Директора на Институт за гората със Заповед РД15-101/11.04.2016 г.