ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

Докторант на самостоятелна подготовка: Анелия Ангелова Димитрова
СНЗ: „Горска генетика, физиология и култури“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Създаване и отглеждане на енергийни култури от върба (Salix viminalis rubra) в България“ (научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“)

Научни консултанти: доц. д-р Кънчо Калмуков и доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова
Научно жури (Заповед на директора на Институт за гората № РД-15-382/25.07.2019 г.):

  1. доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – председател
  2. акад. Александър Александров (БАН) – рецензент
  3. проф. д-р Милко Милев (ЛТУ) – рецензент
  4. проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ)
  5. доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ-БАН)

Дата и място на защитата: 06.11.2019 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект За всеки спасил дърво (FOREST)

Семинар „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект За всеки спасил дърво (FOREST) На 4.10.2019 г. в гр. Ниш, Република Сърбия, се състоя Семинар на тема „Повишаване на осведомеността и готовността за сътрудничество на младите хора за опазване на горите“ по проект „За всеки спасил дърво” (FOREST), в който Институт за гората – БАН е партньор, съвместно с Младежко движение за развитие на селските райони в България (гр. Ботевград) и NIIT Society Inovation Center (Ниш, Сърбия).
Read More…

БАН награди млади учени за най-добри научни разработки

На церемония, която се проведе в Центъра за обучение на БАН, Главният научен секретар проф. дн Евдокия Пашева връчи дипломи на 15 млади учени, отличени за най-добри научни разработки. Задочният докторант Севдалин Белилов, с научен ръководител проф. дн Георги Георгиев, беше отличен с първанаграда за представения постер на тема Биологични особености на върховия корояд (Ips acuminatus Gyll.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) в Ихтиманска Средна гора в интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Събитието беше организирано от Центъра за обучение – БАН и се проведе в Боровец, от 29 до 31 август 2019 г. На церемонията присъстваха научните секретари на БАН и ръководители на докторантите.