Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за гората – БАН обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство вкл. Дендрология“ – 1 (един) за нуждите на секция Лесовъдство и управление на горските ресурси, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 29/12.04.2022 г. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg.

Документи се подават в срок до 12.06.2022 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).

КОНФЕРЕНЦИЯ

На 20.05.2022 г. от 10:00 ч. се състоя първата КОНФЕРЕНЦИЯ

по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”.

Read More…

Работна среща по проект Soil Erosion and Torrential Flood prevention: curriculum development at the universities of Western Balkan countries (SETOF)

В периода 12-13.05.2022 г. Институт за гората беше домакин на работна среща по проект  Soil Erosion and TOrrential Flood prevention: curriculum development at the universities of Western Balkan countries (SETOF) по програма ERASMUS+, по който е партньор. В срещата взеха участие 20 преподаватели от университети и институти в Сърбия, Босна и Херцеговина, и Италия. Основна цел на посещението беше запознаване с лесовъдското образование в България и програмите, които включват предмети, свързани с ерозия на почвата и защита от порои.

Read More…

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”

и на основание Заповед № РД-15-135/09.05.2022 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за

2 бр. Специалист Лесоинженер

2 бр. Специалист Консервация на Околната среда

1 бр. Специалист – Еколог

Специалистите ще работят по изпълнение на Дейност 2: Изпълнение на противопожарни мерки по параметър “Бъдещи перспективи” за местообитания 4070 (BG0000496 Рилски манастир) и 5130 (BG0001011 Осоговска планина); продължение изпълнението на специфични задачи по Поддейност 2.3 Разработване на Планове за действие и Планове за превенция; стартиране изпълнението на Поддейност 2.4. етап 2.4.2. Организиране и провеждане на срещи с ключови отговорни лица. Специалистите ще бъдат ангажиранина допълнителен трудов договор на 4-часов работен ден, за период от 10 месеца считано от 01.06.2022 год.

Изисквания към кандидатите: завършено висше образование в областта на Екологията и/или Аграрните науки; задълбочена експертиза по екология, горско стопанство и управление на природни рискове; изготвяне на стратегически документи; участие в проекти; добро владеене на английски език; работа със специализиран софтуер е предимство /ГИС/; работа по проекти, свързани с превенция и анализ на горски пожари е предимство; работа по проекти, свързани с оценка на биоразнообразието и природни рискове е предимство.

Необходими документи:

1.     Заявление – свободен текст

2.     Автобиография

3.     Диплома

4.     Други документи, потвърждаващи квалификация и опит

Срок за подаване на документите – 23.05.2022 г. в деловодството на Институт за гората – БАН

За допълнителна информация: проф. д-р Миглена Жиянски, р-л на проекта, тел. 0876298118, e-mail: zhiyanski@abv.bg

С одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване на 25.05.2022 г.Prof. Miglena Zhiyanski PhDChief of “Forest ecology” Dept.Forest Research Institute – Bulgarian Academy of Sciences

Конференция по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

КОНФЕРЕНЦИЯ

по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“

Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“,
бул. „Цар Освободител“№ 15, гр. София
20.05.2022 г., 10:00 ч.

На 20.05.2022 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе първата конференция по проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с партньори Национален университетски център по геопространствени проучвания (НУЦГИТ) към СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт за гората (ИАГ) към Българската академия на науките.

На конференцията ще бъдат представени целите на проекта, очакваните резултати и извършената работа до момента.

Read More…