Конкурси за доцент

Конкурс, обявен в бр. 103/12.12.2023 г. на Държавен вестник

Професионално направление 6.5. Горско стопанство
Научна специалност: „Лесовъдство вкл. Дендрология“ за нуждите на секция „Горска екология“ към Институт за гората – БАН.

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Димитър Петров Димитров

Повече информация можете да намерите в раздел Конкурси

Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 27.05.2023 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, София.

Четиринадесети научен семинар, посветен на Седмицата на гората!

Институт за гората – БАН организира Четиринадесети научен семинар, посветен на Седмицата на гората. Семинарът ще се проведе на 8-9.04.2024 г. в зала “акад Борис Стефанов” на Институт за гората – БАН.

Може да намерите програмата на семинара: ТУК (PDF 506 kb)

Кръгла маса ЛТЕР

Проведе се кръгла маса на тема: Мониторинг на планинските екосистеми: екологични и социо-икономически аспекти по проект „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG), обект от НПКНИ

Read More…

Конкурс за главен асистент, обявен в бр. 103/12.12.2023 г. на ДВ

Професионално направление 4.3. Биологически науки
Научна специалност: „Екология и опазване на екосистемите“ за нуждите на секция „Горска екология“ към Институт за гората – БАН.
 
Кандидат по конкурса: ас. д-р Лора Георгиева Стоева
Научно жури (Заповед на Директора на Институт за гората – БАН № РД-15-55/07.02.2024 г.)

Повече информация ТУК