Публична защита на дисертационен труд на маг. Благой Василев Койчев

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Благой Василев Койчев

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Въздействие на вълка (Canis lupus L.) върху популациите на копитния дивеч и взаимодействие с други едри хищници в Северния дял на Калоферска Стара планина“ (научна специалност Екология и опазване на екосистемите)

Научен ръководител: чл. кор. дн Георги Цветков Георгиев

Дата и място на защитата: 04.10.2022 г. (вторник), от 10:30 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132. 

Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация може да намерите ТУК

Работна среща по проект Soil Erosion and Torrential Flood prevention: curriculum development at the universities of Western Balkan countries (SETOF)

В периода 12-13.05.2022 г. Институт за гората беше домакин на работна среща по проект  Soil Erosion and TOrrential Flood prevention: curriculum development at the universities of Western Balkan countries (SETOF) по програма ERASMUS+, по който е партньор. В срещата взеха участие 20 преподаватели от университети и институти в Сърбия, Босна и Херцеговина, и Италия. Основна цел на посещението беше запознаване с лесовъдското образование в България и програмите, които включват предмети, свързани с ерозия на почвата и защита от порои.

Read More…

Уважаеми колеги,

Във връзка с отбелязване на Седмицата на гората, на 12 април 2022 г. ще се проведе традиционният Научен семинар, организиран от Институт за гората – БАН.

ОРГАНИЗАТОРИ: Институт за гората при Българска академия на науките Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ Проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“  

Приложена е програма на семинара.(PDF 0.5Mb)

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.

Допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г.

На основание Заповед № I-42 от 16.02.2022 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, Институтът за гората – БАН обявява допълнителен конкурс за редовни и задочни докторанти в област 6.5. Горско стопанство по следните научни специалности:

  • Горски култури, селекция и семепроизводство – 1 (един) редовно обучение;
  • Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите – 1 (един) редовно обучение;
  • Лесоустройство и таксация – 1 (един) редовно обучение.

Цялата информация можете да намерите в секция Конкурси за докторанти