ПОКАНА

Институтът за гората при Българска академия на науките Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„ПОЧВАТА – ФУНДАМЕНТ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОЛЗИ ОТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ“

Лекцията ще бъде изнесена от проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски на 14.01.2020 г. (вторник) от 10:30 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.

Покана

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„ТАКСАЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ В ГОРСКИ КУЛТУРИ ОТ ДУГЛАСКА (PSEUDOTSUGA MENZIESII (MIRB.) FRANCO) В ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ангел Атанасов Ферезлиев на 29.11.2019 г.(петък) от 10:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

Докторант на самостоятелна подготовка: Анелия Ангелова Димитрова
СНЗ: „Горска генетика, физиология и култури“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Създаване и отглеждане на енергийни култури от върба (Salix viminalis rubra) в България“ (научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство“)

Научни консултанти: доц. д-р Кънчо Калмуков и доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова
Научно жури (Заповед на директора на Институт за гората № РД-15-382/25.07.2019 г.):

  1. доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) – председател
  2. акад. Александър Александров (БАН) – рецензент
  3. проф. д-р Милко Милев (ЛТУ) – рецензент
  4. проф. д-р Николина Цветкова (ЛТУ)
  5. доц. д-р Веселка Гюлева (ИГ-БАН)

Дата и място на защитата: 06.11.2019 г. (сряда), от 10:00 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

БАН награди млади учени за най-добри научни разработки

На церемония, която се проведе в Центъра за обучение на БАН, Главният научен секретар проф. дн Евдокия Пашева връчи дипломи на 15 млади учени, отличени за най-добри научни разработки. Задочният докторант Севдалин Белилов, с научен ръководител проф. дн Георги Георгиев, беше отличен с първанаграда за представения постер на тема Биологични особености на върховия корояд (Ips acuminatus Gyll.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) в Ихтиманска Средна гора в интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Събитието беше организирано от Центъра за обучение – БАН и се проведе в Боровец, от 29 до 31 август 2019 г. На церемонията присъстваха научните секретари на БАН и ръководители на докторантите.