Финална конференция по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”Финална конференция

На 27.11.2023 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Финалната конференция по проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с партньори Институт за гората (ИАГ) към Българската академия на науките и Национален университетски център по геопространствени проучвания (НУЦГИТ) към СУ „Св. Климент Охридски“.

На конференцията ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати.

Програма на конференцяита можете да намерите ТУК (PDF 292 KB)

Одобрен бенефициент по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ в Институт за гората – БАН

С решение на Управителния съвет на БАН от 10 ноември 2022 г., Протокол №25, по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, финансирана от МОН, за бенефициент по модул ‘Млади учени’ е одобрен следният учен:

1. маг. Максим Христов Янев, за скок от 18 месеца (новоназначен), считано от 01.11.2022 г.

Стартира „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG), обект от НПКНИ (споразумение с МОН ДО1-405/18.12.2020)

На 21 януари 2021 г. се проведе стартираща онлайн среща на LTER-BG „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Българска мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания“, обект от НПКНИ. Надграждането на съществуващата научна инфраструктура ще съчетава централизирани дейности (виртуална инфраструктура и мобилно оборудване), както и разпределена физическа инфраструктура, разположена в 7 бр. площадки в България.

Read More…

Протокол на комисията относно обявена обществена поръчка

Протокол на комисията относно обявена обществена поръчка с предмет „Доставка на безпилотно летателно средство в комплект с оборудване“, в изпълнение на дейности, предвидени в рамките на проект „Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България, Договор № РД02-29-49/05.02.2018 г. по програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020 г.

Протокола и цялата налична информация можете да намерите:ТУК