Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за гората – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр. 46/01.06.2021 г. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани в Правилника за развитие на академичния състав на Институт за гората https://fri.bas.bg.

Документи се подават в срок до 01.08.2021 г. в Деловодството на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132. Справки: при Научния секретар на ИГ-БАН (тел. 0878230174, margaritageorgiev@gmail.com).