ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на дейности по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”

и на основание Заповед № РД-15-135/09.05.2022 г.

Институт за гората – БАН обявява конкурс за

1 бр. Специалист Лесоинженер

Специалиститът ще работи по изпълнение на Дейност 2: Изпълнение на противопожарни мерки по параметър “Бъдещи перспективи” за местообитания 4070 (BG0000496 Рилски манастир) и 5130 (BG0001011 Осоговска планина); продължение изпълнението на специфични задачи по Поддейност 2.3 Разработване на Планове за действие и Планове за превенция; стартиране изпълнението на Поддейност 2.4. етап 2.4.2. Организиране и провеждане на срещи с ключови отговорни лица. Специалиститът ще бъде ангажиранна допълнителен трудов договор на 4-часов работен ден, за период от 9 месеца считано от 01.07.2022 год.

Изисквания към кандидатите: завършено висше образование в областта на Екологията и/или Аграрните науки; задълбочена експертиза по екология, горско стопанство и управление на природни рискове; изготвяне на стратегически документи; участие в проекти; добро владеене на английски език; работа със специализиран софтуер е предимство /ГИС/; работа по проекти, свързани с превенция и анализ на горски пожари е предимство; работа по проекти, свързани с оценка на биоразнообразието и природни рискове е предимство.

Необходими документи:

1.     Заявление – свободен текст

2.     Автобиография

3.     Диплома

4.     Други документи, потвърждаващи квалификация и опит

Срок за подаване на документите – 13.06.2022 г. в деловодството на Институт за гората – БАН

За допълнителна информация: проф. д-р Миглена Жиянски, р-л на проекта, тел. 0876298118, e-mail: zhiyanski@abv.bg

С одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване на 14.06.2022 г.