СЪОБЩЕНИЕ

Направен е филм, чиято цел е да представи на широката общественост резултатите от проекта „Подобряване на стопанисването на планински горски екосистеми за устойчиво осигуряване на екосистемни услуги в условията на климатични промени“(MFORES). Проектът е съфинансиран по Програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014 г.
Филмът е публикуван в профила на МОСВ във Facebook.

Награда за млад учен

Управителният съвет на БАН на свое заседание с Протокол №1 от 11.01.2017 г. отличи с еднократна финансова подкрепа гл. ас. д-р Гергана Заемджикова, ръководител на проект ДФНП-209, за отлично отчетен първи етап по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“.

ОБЯВА

Публична защита на дисертационен труд

за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на

инж. Йонко Добринов Додев, докторант на самостоятелна подготовка към Института за гората при БАН, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство (вкл. Дендрология).

Секция: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“

Тема на дисертацията:  ”Еколого-лесовъдска характеристика на горите от Carpinus orientalis Mill. в Етрополска Стара планина и възможности за устойчивото им стопанисване”

Допълнителна информация