КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ

Конкурс, обявен в брой 69 на Държавен вестник от 6 август 2013 г., за заемане на академичната длъжност “доцент” в професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Горски култури, селекция и семепроизводство”, за нуждите на секция «Горска генетика, физиология и култури» към ИГ-БАН

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Татяна Василева Станкова

Научно жури:

  1. доц. д-р Емил Попов (ИГ-БАН) председател, рецензент
  2. проф. дсн Цвета Найденова (пенсионер), рецензент
  3. проф. дсн Иван Ц. Маринов (ИГ-БАН)
  4. проф. д-р Мария Соколовска (ИГ-БАН)
  5. проф. д-р Иван Илиев (ЛТУ)
  6. доц. д-р Петър Желев (ЛТУ)
  7. доц.дсн Румен Добрев (ИГ – БАН)

Материали по процедурата:

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.01.2013 г. от 13:30 в Заседателната зала на Институт за гората при БАН, бул. Кл. Охридски 132, София

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,
на 26 Ноември 2013 година в Институт за гората при Българската академия на
науките, гост-лектор проф. д-р Джовани Пасиони от Университета в Акуила, Италия,
ще проведе научен семинар с практикум на тема:
„Микоризна симбиоза: Типове микориза (морфология, екология, физиология);
Приложения в горското и селското стопанство; Трюфелно стопанство“
Семинарът е организиран в рамките на програма ЕРАЗЪМ и включва 3 часа лекции и 2 часа
упражнения.
Семинарът започва в 9.30 ч. и завършва в 15.00 ч.
Целевата група участници са докторанти, пост-докторанти и млади учени.
За контакт и записване:
проф. д-р Мария Соколовска, научен секретар при ИГ-БАН, e-mail: mariagrozeva@abv.bg
доц. д-р Миглена Жиянски, e-mail: zhiyanski@abv.bg

ОБЯВА

Институтът за гората при БАН обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДЖИП автомобил УАЗ модел 31602-011 с работен обем 2700 куб. см.
с пробег 32 255 км. / не в движение/
С начална тръжна цена 3000.00 /три/ хиляди лева.
Краен срок за приемане на заявления за участие 15 ноември 2013г./петък/ -16.00ч.
Място Институт за гората-БАН, гр. София – 1756, бул. „Св. Климент Охридски” №132.
Телефон: 02 962-04-47