Решение на комисията

Решение на комисията относно публична покана за „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“ за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB)

Решение

Протокол

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Във връзка с обявена Публична покана с  УИН номер в РОП 9052052 с предмет “Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми” по проект “За по-дорбро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка на екосистемни услуги”(TUNESinURB), уведомяваме всички заинтересовани лица, че постъпилите оферти ще бъдат отворени и разгледани на 15.04.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на Институт за гората, бул. “Св. Климент Охридски” 132, етаж 2, от комисия в състав, определен от Директора на Институт за гората със Заповед РД15-101/11.04.2016 г.

Обществена поръчка с предмет „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“

Дата: 04.04.2016 г.
Идентификационен номер на ИГор: РД 15-95/31.03.2016 г.
УИН номер на РОП: 9052095
Предмет: Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Във връзка с Публична покана № 9049193/22.12.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на събития, и изготвяне на информационни материали“ по проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни услуги (TUNESinURB)“, уведомяваме всички заинтересовани лица, че постъпилите оферти ще бъдат разгледани, оценени и класирани на 07.01.2016 г. в 10.00 ч., в сградата на Институт за гората при БАН от комисия в състав, одобрен със Заповед  № РД15-2/05.01.2016 г. на Директора на Институт за гората при БАН.