Докторантът Ибрахим Молла с награда!

Докторантът Ибрахим Молла от ИГ – БАН, с научен ръководител доц. д-р Е. Велизарова  е сред шестимата наградени с Диплом  за отлично представена устна презентация на Интердисциплинарния докторантски форум, който се проведе на 6-7 април 2016 г., София. Дипломите са връчени от проф. дбн Евдокия Пашева, директор на Центъра за обучение – БАН

LINK

1 2

Решение на комисията

Решение на комисията относно публична покана за „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“ за нуждите на проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB)

Решение

Протокол

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Във връзка с обявена Публична покана с  УИН номер в РОП 9052052 с предмет “Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми” по проект “За по-дорбро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка на екосистемни услуги”(TUNESinURB), уведомяваме всички заинтересовани лица, че постъпилите оферти ще бъдат отворени и разгледани на 15.04.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на Институт за гората, бул. “Св. Климент Охридски” 132, етаж 2, от комисия в състав, определен от Директора на Институт за гората със Заповед РД15-101/11.04.2016 г.

Обществена поръчка с предмет „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“

Дата: 04.04.2016 г.
Идентификационен номер на ИГор: РД 15-95/31.03.2016 г.
УИН номер на РОП: 9052095
Предмет: Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми