Заключителна конференция на проект „За всеки спасил дърво” (FOREST)

На 19.03.2021 г. се проведе Заключителна конференция на проект „За всеки спасил дърво” (FOREST), който обединява неправителствени и научни организации от България и Сърбия в каузата за ангажиране на младите хора в дейности, свързани с опазването на горите. Водещ партньор е българската неправителствена организация „Младежко движение за развитие на селските райони в България“. Останалите партньори са Центърът за обществени иновации в гр. Ниш (Сърбия) и Институтът за гората при Българска академия на науките.

Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg България – Сърбия. Той стартира на 16.05.2019 г., но заради пандемията от COVID-19 е удължен с няколко месеца и въпреки множеството трудности, всички предвидени дейности са изпълнени успешно.

Проектът е базиран на концепцията за ангажиране на младежи – доброволци в решаването на проблеми, свързани с опазване на горските хабитати в трансграничния район. С методичната подкрепа на експерти от Института за гората и съвместното участие на младежи от Общини Ботевград и Ниш, са реализирани поредица от дейности, насочени към повишаване на знанията и уменията на младежите по отношение на оценката на здравословното състояние на горите, методите за опазване и възстановяване на горските хабитати и популяризирането на подобни инициативи сред обществото.

В проекта вземат участие над 400 младежи от трансграничния район. Освен положителната роля, която проектът изиграва за неформалното обучение на младите хора, на заключителната конференция са представени подробно голяма част от основните резултати:

  • Работеща в реално време Съвместна електронна база данни за горските видове и екосистеми в трансграничния район;
  • Стратегия за участие на младите хора в дейности, свързани с опазване на природата;
  • Хербариуми на растителни видове от трансграничните райони, изработени от сръбските и българските участници в проекта;
  • Оценка на здравословното състояние на представителни горски насаждения на основата на класически ентомологични и фитопатологични обследвания;
  • Внедряване на дистанционни методи за наблюдение и анализ на състоянието на горски екосистеми чрез използване на изображения от сателити и безпилотни летателни системи, оборудвани с мултиспектрални камери.    

Направена е констатация, че проектът спомага не само за по-пълноценното развитие на младите хора, заинтересувани от състоянието на горите, но и за изграждането на активната им гражданска позиция и реализация в областта на опазването на природата.