ЗАЛЕСИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ “FOREST”

На 10 ноември 2019 г., един от хълмовете по пътя за сръбското село Липовац осъмна покрит със стотици яворови фиданки. Петдесет сръбски и български младежи с готовност участваха в залесителната кампания, проведена в периода 8-10 ноевмври 2019 г. като част от изпълнението на дейностите по проект „За всеки спасил дърво“ FOREST. На събитието присъстваха представители на координационните екипи от трите партньорски организации: „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ (МДРСРБ), Society Inovation Center, Ниш и Институт за гората – БАН. За обучението на младежите от страна на водещия и сръбския партньор беше осигурено участието на трима български и трима сръбски лесовъди и двама експерти за работа с младежи. От страна на Института за гората беше осигурено присъствието на представител на фирма SmartXMedia, изпълнител по договор №1-FOREST/27.09.2019г. „Създаване на Съвместна електронна база данни и уебсайт на проект FOREST”, който обучаваше и оказваше съдействие на младежите за публикуването на техните снимки и текстове на уебсайта на програмата и в съвместната база данни (https://cbc-forest.org/).

В периода на изпълнение на залесителната кампания бяха изпълнени следните задачи. 

  1. Представена беше обучителна лекция на тема „Залесяване на горско-дървесни видове“ от доц. д-р Груд Попов.
  2. Проведена е залесителна кампания с 1000 фиданки от обикновен явор в област Ниш, като в нея взеха участие 25 младежи от градовете Ботевград и Етрополе и 25 младежи от град Ниш.  
  3. Проверени бяха чрез тестова система знанията на младежите, а уменията на екипите им бяха оценени на терен от независимо жури, за което получиха сертификати.
  4. Проведено беше обучение на младежите от консултанта по договор №1-FOREST/27.09.2019 г. за публикуване на информация в съвместната база данни и уебсайта, в резултат на което бяха качени от тях множество снимки свързани със събитието.

Благодарение на екипната работа и съвместното изпълнение на залесителната и други творчески задачи, между младежите от Сърбия и България се осъществи добро партньорство и приятелство. С помощта на лекторите и специалистите от практиката, младежите усвоиха знания и умения, които ще им помогнат при реализацията на подобни бъдещи инициативи. 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ИГ-БАН и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.