КОНФЕРЕНЦИЯ

На 20.05.2022 г. от 10:00 ч. се състоя първата КОНФЕРЕНЦИЯ

по Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър “Бъдещи перспективи”.

Партньори по проекта, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. са Националният университетски център по геопространствени проучвания (НУЦГИТ) към СУ „Св. Климент Охридски“ и Института за гората (ИГ) към Българската академия на науките.

На конференцията презентации представиха представители и на двете партньорски организации на следните теми:

– Проект BG16M1OP002-3.021-0006-C01 Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“ – цел, задачи, постигнато до момента, очаквани резултати и перспективи

проф. д-р Миглена Жиянски, ръководител на проекта, Институт за гората, БАН

– Природозащитно състояние на местообитания, доминирани от Pinus mugo и Juniperus communis в България

Гл. ас. д-р Мариям Божилова – Институт за гората

– Здравословно състояние на клека (Pinus mugo Turra)

Чл-кор ДН Георги Георгиев – Институт за гората, БАН

Проф. д-р Маргарита Георгиева – Институт за гората, БАН

Чл-кор. ДН – Пламен Мирчев – Институт за гората, БАН

– Предварителна оценка на риска от възникване горски пожари като инструмент за превенция и намаляване на щетите

Доц. д-р Биляна Борисова – НУЦГИТ, СУ „Св. Климент Охридски“

гл. ас. Тодор Стоянов – Институт за гората, БАН

Петър Пенев – НУЦГИТ, СУ „Св. Климент Охридски“