Обучителен семинар по CAPLOCOM

В периода 4-5 Август 2021 г. в изпълнение на проект “Capacity building on sustainable utilisation of ecosystem services by local communities in mountain regions – CAPLOCOM“ CCI No. 2014TC16I5CB006 и Договор № РД-02-29-68/05.03.2021”, изпълняван по Програма ТГС Интеррег – ИПП между Р България и РС Македония, учени от Институт за гората при Българската академия на науките посетиха гр. Делчево и взеха участие Обучителен Семинар, обсъждайки научния и практико-приложния напредък в оценката и картирането на екосистемните услуги в граничния район на Осогово.