Оценка на здравословното състояние на горски насаждения по проект FOREST

Сред най-важните и интересни дейности, изпълнявани по младежки проект “За всеки спасил дърво” (FOREST) от Българо-Сръбската програма за сътрудничество, е проведеното в горите на Етрополска Стара планина обучение по лесозащита в периода 16-18 ноември 2020 г. Младите участници в проекта са запознати с най-актуалните  и иновативни методи за установяване на насекомни вредители и гъбни патогени в горските екосистеми, въздействието им върху горскодървесната растителност и методите за борба с тях. Институтът за гората при БАН (партньор по проекта), със съдействието на Центъра за природни и социални изследвания, привличат експерти от различни научни специалности, ангажирани с основните задачи по обучението на младежите.

Теоретичното обучение е проведено с представяне на презентации за най-често срещаните и икономически значими вредители и болести в горите, оценка на здравословното състояние на насажденията и лесовъдски дейности, насочени към подобряване на здравното състояние на горите. Представена е подробна информация за целта и задачите на проекта и съвместната българо-сръбска база данни, разработена в процеса на неговата реализация. Демонстрано е използването на безпилотна летателна система, оборудвана с мултиспектрална камера за заснемане на горски масиви в качеството на основа за дистанционна оценка на здравословното състояние на дървесните видове и картографиране на засегнатите райони. Показани са възможностите за прилагане на географски информационни системи (ГИС) и картографиране и оценка на горски екосистемни услуги (MAES).

Практическото обучение е извършено в иглолистни и широколистни насаждения, с пряко участие на младежите в изследователските процеси. В околностите на гр. Етрополе е обследвана култура от бял бор в лошо здравословно състояние. Установено е, че повредите са причинени от инвазивния гъбен патоген Dothistroma septosporum. По стъблата на отслабналите дървета са регистрирани нападения от насекомните вредители – Ips sexdentatus и видове от род Pissodes. В естествено насаждение до Етрополския манастир по листата на бука са наблюдавани повреди от насекомния вредител Orchestes fagi. По стъблата на бука са открити плодни тела на дърворазрушаващите гъби Pholiota aurivella и Fomes fomentarius, а върху стъблата на обикновения габър – на Pholiota adiposa. Дискутирани са възможностите за профилактика и борба с болестите и вредителите и прилагането на лесовъдски системи за подобряване на здравното състояние на горите. Базата данни на проекта е попълнена с информация и снимки от обследваните горски насаждения.

Финалният етап на обучението включва провеждане на образователни игри по темите на проекта, проверка на знанията чрез специален тест и провеждане на групова дискусия на тема „Опазване на горите и природното наследство и роля на младите хора в процеса“.  На младежите са връчени сертификати за участие в дейността.

Разпознаването на вредителите и патогените в горските насаждения е първата стъпка от техния своевременен контрол. Неформалното, но  системно ангажиране на младите хора в този процес ще подпомогне работата на специалистите в областта на лесозащитата и ще улесни прилагането на фитосанитарни мерки в горите.

Обучението по лесозащита е реализирано в рамките на проект „За всеки спасил дърво“. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Проектът „За всеки спасил дърво“ №CB007.2.32.170 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ИГ-БАН и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Interreg – IPA CBC Bulgaria – Serbia ProgrammeCCI Number 2014TC16I5CB007