Публична защита на дисертационен труд на инж. Дамян Илиев Дамянов

Докторант на самостоятелна подготовка: инж. Дамян Илиев Дамянов

НСЗ: „Горска екология“, Институт за гората – БАН

Тема на дисертацията: „Влияние на екологичните условия върху динамиката на числеността и темпа на увеличаване размера, тегло и развитието на трофея в зависимост от възрастта и пола на дивата свиня (Sus scrofa L., 1758) в България“ (научна специалност Екология и опазване на екосистемите)

Дата и място на защитата: 01.07.2022 г. (петък) от 10:30 ч., в Заседателната зала „акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №132.

Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

Повече информация може да намерите тук